Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği Faaliyetler:

      Verimli, etkili, kaliteli ve ilkeli medya ve eğitim hizmetlerinin gelişmesini sağlayarak; birey ve toplumun;sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmesine hizmet etmek, dünya barışı, demokrasi, evrensel hukuk, insanın doğuştan sahip olduğu insan hakları ve bireysel özgürlüklerin gelişip yaygınlaşmasına, ailenin ve gençliğin korunmasına ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak.  

      Medya, eğitim ve kültürel konularda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, paneller, eğitim faaliyetleri düzenlemek, süreli-süresiz yayınlar ve kitaplar hazırlamak, yayımlamak ve yayımlatmak.

      Sivil toplum örgütleri, eğitim ve medya çalışanları ve halka eğitim amaçlı kurslar açmak ve işletmek, vakfın amacıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışma gezileri düzenlemek, fuarlara katılmak, fuarlar düzenlemek.

      Medya ve eğitimin ilgi alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapmak ve yaptırmak, konuyla ilgili yarışmalar düzenlemek, kayda değer bulduğu araştırmaları ve çalışmaları ödüllendirmek.

      Medya kuruluşlarında yayınlanmak ve eğitim kuruluşlarının istifadesine sunulmak üzere eğitici filmler, belgeseller, uyarıcı kısa eğitim yayınları, diziler, filmler, sinema filmleri, çizgi filmler her türlü radyo programı, her türlü internet gazeteciliği yayınları, her türlü gazete, dergi yazıları ve kitaplar hazırlamak, hazırlatmak, yayımlamak ve yayımlatmak.

      Medya alanındaki teknik gelişmeleri takip ederek sektöre katkıda bulunmak. Sektördeki gelişmeler hakkında sektör yönetici ve çalışanlarını haberdar etmek. Vakfın amacına dönük çalışmalarda yararlanmak üzere sektörde kullanılan her türlü teknik cihaz, eğitim altyapısı ve bilgisayar programları ile gerekli cihaz, alet ve makinelerin üretim, ihracat, ithalatını gerçekleştirmek, elindeki cihaz, alet ve makineleri kiraya vermek veya başkalarından kiraya almak ve işletmek.

      Vakfın amacına uygun sosyal amaçlı, başta Avrupa birliği olmak üzere her türlü kurum, kuruluş, ülke ve devletlerce desteklenen, projeler üreterek bu projeleri hayata geçirmek.

      Medya organlarında her ne sıfatla olursa olsun tüm çalışanların, yönetici, idareci ve sahiplerinin mesleki ve sosyal bilgilerinin, tecrübelerinin artırılması amacıyla; okullar, kurslar açmak, seminerler, paneller ve benzeri süreli ya da süresiz eğitim çalışmaları yapmak, yaptırmak.

      Demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere medya araçlarından yararlanmak, medya için yazım ve yayın materyalleri hazırlamak, eğitim ve kültür faaliyetleri düzenlemek.

      İnsan Hak ve Özgürlükleri alanında çağdaş ülkeler seviyesine erişmek hatta daha da üzerine çıkmak için medya faaliyetleri düzenlemek, eğitim ve kültür çalışmalarında bulunmak.

      Kadın, çocuk ve hasta haklarının, ülkemizde gelişmesi, evrensel seviyeye yükselmesi ve toplumda bu bilincin oluşması için çalışmalarda bulunmak.

      Toplumda çevre bilincinin oluşumuna katkı sağlayacak her türlü medya ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,  düzenlenen faaliyetlere katkı sağlamak, konuyla ilgili eğitim ve kültür faaliyetleri yürütmek.

      Amacın gerçekleşmesi ve medya sektörüne katkıda bulunmak amacıyla; her türlü medya bina ve tesislerini inşa etmek, mevzuat çerçevesinde yayıncılık faaliyetleri yapmak. Bu faaliyetlerde bulunacak işletmeler kurmak, çalıştırmak, kiralamak ve kiraya vermek.

      Ülkemizdeki örgün ve yaygın eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de çağdaş ve teknik en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına katkıda bulunmak ve toplumun değer yargılarını benimseyen yüksek eğitimli bireyler yetiştirmek.

      Eğitim Kurumlarında okuyan/okuyacak maddi imkânlardan yoksun ilk, orta ve yüksek öğrenim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.

      Okul öncesi, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, üniversite kurmak, bunları işletmek. Kurulmuş olan tesislerde tadil, ilâve ve tamirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak.

      Vakfın amacına dönük sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, düzenlenecek olan sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermek.

      Amacı doğrultusunda mevzuat çerçevesinde diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak, kampanyalar açmak.