Anadolu Medya Grup Vakfı
Telefon : 444 0 155

Vakıf Senedi

Anadolu Medya Grup Vakfı senedi
  

Vakfın Adı:
Madde 1:

Bu vakıf senedi ile "Anadolu Medya Grup Vakfı" kurulmuştur. Vakfın kısa adı "Anmeg Vakfı" dır.

Vakfın Merkezi:
Madde 2:

Vakfın merkezi “Emirgazi Mah. Görsel Sk. No:1- Anmeg Plaza Karatay – KONYA”dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Vakfın Amacı:
Madde 3:
Vakfın amacı;  Birey ve toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine medya ve eğitim yoluyla hizmet etmek, kaliteli medya ve eğitim kuruluşlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği Faaliyetler:
Madde 4:
a) Verimli, etkili, kaliteli ve ilkeli medya ve eğitim hizmetlerinin gelişmesini sağlayarak; birey ve toplumun; sosyal,  kültürel ve bilimsel gelişmesine hizmet etmek, dünya barışı, demokrasi, evrensel hukuk, insanın doğuştan sahip olduğu insan hakları ve bireysel özgürlüklerin gelişip yaygınlaşmasına, ailenin ve gençliğin korunmasına ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak.   

b) Medya, eğitim ve kültürel konularda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, paneller, eğitim faaliyetleri düzenlemek, süreli-süresiz yayınlar ve kitaplar hazırlamak, yayımlamak ve yayımlatmak.

c)  Sivil toplum örgütleri, eğitim ve medya çalışanları ve halka eğitim amaçlı kurslar açmak ve işletmek, vakfın amacıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışma gezileri düzenlemek, fuarlara katılmak, fuarlar düzenlemek.

d)  Medya ve eğitimin ilgi alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapmak ve yaptırmak, konuyla ilgili yarışmalar düzenlemek, kayda değer bulduğu araştırmaları ve çalışmaları ödüllendirmek.

e) (Değişik
 Konya 4 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2018/416 esas - 2018-738) Medya kuruluşlarında yayınlanmak ve eğitim kuruluşlarının istifadesine sunulmak üzere eğitici filmler,belgeseller, uyarıcı kısa eğitim yayınları, kamu spotları, zorunlu yayın spotları, dizi filmler, televizyon ve sinema filmleri, çizgi filmler, her türlü radyo programı, her türlü internet site yapımı ve internet gazeteciliği yayınları, sosyal medya çalışmaları, reklam filmleri tanıtım filmleri, her türlü gazete,dergi yazıları ve kitaplar hazırlamak, hazırlatmak, yayınlamak,yayınlatmak, yine aynı amaca hizmet maksadıyla eğitim ve medya sektöründe gelecekte,oluşabilecek her türlü gelişme doğrultusunda, oluşabilecek yeni medya ve eğitim araçlarıyla benzer hizmetler ve çalışmalar gerçekleştirmek ve isteyenlere bunları ücertli veya ücretsiz vermek.

f)  Medya alanındaki teknik gelişmeleri takip ederek sektöre katkıda bulunmak. Sektördeki gelişmeler hakkında sektör yönetici ve çalışanlarını haberdar etmek.  Vakfın amacına dönük çalışmalarda yararlanmak üzere sektörde kullanılan her türlü teknik cihaz, eğitim altyapısı ve bilgisayar programları ile gerekli cihaz, alet ve makinelerin üretim, ihracat, ithalatını gerçekleştirmek, elindeki cihaz, alet ve makineleri kiraya vermek veya başkalarından kiraya almak ve işletmek.

g)  Vakfın amacına uygun sosyal amaçlı, başta Avrupa birliği olmak üzere her türlü kurum, kuruluş, ülke ve devletlerce desteklenen, projeler üreterek bu projeleri hayata geçirmek.

h) Medya organlarında her ne sıfatla olursa olsun tüm çalışanların, yönetici, idareci ve sahiplerinin mesleki ve sosyal bilgilerinin, tecrübelerinin artırılması amacıyla; okullar, kurslar açmak, seminerler, paneller ve benzeri süreli ya da süresiz eğitim çalışmaları yapmak, yaptırmak.

i)  Demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere medya araçlarından yararlanmak, medya için yazım ve yayın materyalleri hazırlamak, eğitim ve kültür faaliyetleri düzenlemek.

j)   İnsan Hak ve Özgürlükleri alanında çağdaş ülkeler seviyesine erişmek hatta daha da üzerine çıkmak için medya faaliyetleri düzenlemek, eğitim ve kültür çalışmalarında bulunmak.

k) Kadın, çocuk ve hasta haklarının, ülkemizde gelişmesi, evrensel seviyeye yükselmesi ve toplumda bu bilincin oluşması için çalışmalarda bulunmak.

l) Toplumda çevre bilincinin oluşumuna katkı sağlayacak her türlü medya ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,  düzenlenen faaliyetlere katkı sağlamak, konuyla ilgili eğitim ve kültür faaliyetleri yürütmek.

m)  Amacın gerçekleşmesi ve medya sektörüne katkıda bulunmak amacıyla; her türlü medya bina ve tesislerini inşa etmek, mevzuat çerçevesinde yayıncılık faaliyetleri yapmak. Bu faaliyetlerde bulunacak işletmeler kurmak, çalıştırmak, kiralamak ve kiraya vermek.

n)  Ülkemizdeki örgün ve yaygın eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de çağdaş ve teknik en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına katkıda bulunmak ve toplumun değer yargılarını benimseyen yüksek eğitimli bireyler yetiştirmek.

o)  Eğitim Kurumlarında okuyan/okuyacak maddi imkânlardan yoksun ilk, orta ve yüksek öğrenim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak,  barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.

ö)  Okul öncesi, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, üniversite kurmak, bunları işletmek. Kurulmuş olan tesislerde tadil, ilâve ve tamirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak.
p) Vakfın amacına dönük sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, düzenlenecek olan sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermek.

r)  Amacı doğrultusunda mevzuat çerçevesinde diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak, kampanyalar açmak.

s) (Ek Konya 4 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2018/416 esas - 2018-738) Karasal, sayısal karasal, uydu,internet, kablo,IP yayın,platform ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ileride oluşabilecek her türlü yayın türünden yayın yapmak üzere; radyo ve televizyon kanalları kurmak, kurulmuş ve yayında olanları satın almak,ortak olmak, bağışı halinde hisselerini vakfa bağış kabul etmek, kiralamak,kiraya vermek ve işletmek.

ş) 
(Ek Konya 4 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2018/416 esas - 2018-738) Süreli ve süresiz gazete,dergi ve matbaa, haber prodüksiyon ve reklam amaçlı ajans, başta haber ve eğitim içerikli olmak üzere insana hizmet eden hertürlü  internet sitesi, sosyal medya hesabı ve yine teknolojik gelişmeler ışığında medya ve eğitim alanında oluşabilecek yeni medya araçları kurmak, satın almak, ortak olmak,bağışı halinde vakfa kabul etmek,kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

t) 
(Ek Konya 4 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2018/416 esas - 2018-738) Vakfın amacı doğrultusunda mal varlığını arttırmak ve  hizmet alanını genişletmek maksadıyla, yurt içinde ve dışında zirai,sınai, ticari sahalarda işletmeler kurmak, işletmelere ortak olmak veya doğrudan doğruya bu tür işletmeleri çalıştırmak.

u) 
(Ek Konya 4 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2018/416 esas - 2018-738) Vakfın gayesine uygun hizmet veren diğer müesselerle işbirliği yapmak, vakıf ve derneklerin üye olduğu çatı kuruluşlara ve oluşumlara üye olmak, onlara yardımda bulunmak, onlardan yardım kabul etmek.

ü) (Ek Konya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/248 esas,2023/319 nolu ve 04/07/2023 tarihli karar) Ülke içinde ve dışında meydana gelebilecek deprem, sel, heyelan, firtina, hortum ve benzeri tabi afetler ile savaş durumlarında ülke insanının veya dünyanın dört bir tarafından yardıma muhtaç hale gelebilecek tüm insanların içinde bulundukları zor durumu atlatabilmeleri için başlatılan yardım kampanyalarına destek vermek, bizatihi vakıf olarak yardımda bulunmak, devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile organize şekilde yardım kampanyaları başlatmak, kendine bağlı yayın kuruluşlarını duyarlı hale getirmek, etkilenen bölgelere ekipler göndermek, bağlı yayın kuruluşlarınca o bölgelerin yaralarını saracak yayınlarda bulunmak, ilgili resmi kurum ve kuruluşlarca bizden istenen çalışmaları yapmak, devam eden çalışmalara katık sunmak, bölgede zarar gören yayın kuruluşları ve eğitim kuruluşları başta olmak üzere insanların hayatlarını idame ettirmelerinde aktif rol oynayan tüm kurum ve kuruluşlara insan kaynağı, teknik ve maddi desteklerde bulunmak.


Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek için Yapabileceği İş ve İşlemler:
Madde 5:
Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
 
 
Vakfa Tahsis Edilen Mal Varlığı:
Madde 6:
Vakıf kurucusu Mirajans Medya İletişim Reklam prodüksiyon ve Ticaret A.Ş. tarafından kuruluş mal varlığı olarak tahsis edilen; Konya Merkez Karatay ilçesi Mezbaha ( fetih) Mah. 190IV pafta, 20375 ada, 11 parselde tapuya kayıtlı, 19.169,38 M2, arsa
 
Vakfın Gelirleri:
Madde 7:
a-) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b-) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c-) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d-) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
e-) Vakfın üreteceği her türlü projeler karşılığında, alacağı ayni ve nakdi mal, para ve hibeler.
f-) Diğer gelirler.
Vakıf Gelirinin Tahsis Ve Sarf Edileceği Yerler:
Madde 8:
Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.
 
Vakfın Organları:
Madde 9:
Vakfın organları:
a)Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
 
Mütevelli Heyeti:
Madde 10:
A- Görev ve yetkileri:
Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f)Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
B-Kuruluşu:
Vakıf kurucusu tarafından kuruluşta mütevelli sıfatı verilen ve 18. maddede açık kimlikleri yazılı olan kişiler ile, Vakfa yaptığı bağış ve/veya olağanüstü hizmetler sebebiyle kendisine Mütevelli Heyeti Üyeliği verilenler Mütevelli Heyeti meydana getirir.
C- Seçimi:
Mütevelli Heyeti, Vakfa olağanüstü hizmet etmiş veya edebilecek gerçek kişilerle Vakfa önemli yardım veya bağışta bulunan tüzel kişilerin temsilcilerine, Mütevelli Heyeti üyeliği verebilir. Mütevelliliğin süresi üç yıldır. Süresi dolduğu için boşalan üyeliklere yeniden seçim yapılabilir. Süresi dolanların yeniden seçilmeleri mümkündür.
D- Halef Tayini ve Mütevelli Heyetinin Yenilenmesi:
Kuruluşta mütevelli sıfatı verilip Mütevelli Heyeti üyesi olanlar, seçildikleri tarihte, vefatları, iş göremez hale gelmeleri, sürekli hastalıkları veya çekilmeleri halinde yerlerine Mütevelli Heyeti üyeliği yapacak en az iki aday ismini kapalı bir zarf içinde Mütevelli Heyet Başkanı’na verirler. Bu zarflar verenlerce her zaman değiştirilebilir. Mütevelliler Heyeti, bu iki adaydan birisini seçer. Zarf bırakmamaları halinde Mütevelliler Heyetince, seçim yapılır.
E-Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı:
Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bilânço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları veya başkanın talebi halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.
 
Yönetim Kurulu:
Madde 11:
Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe üç yıllığına seçilecek 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunlu olup, mütevelli heyet dışından üye bulunma zorunluluğu yoktur. Ancak, çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin de seçilmesi mümkündür. Mütevelli Heyet Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim kurulunun ilk toplantısında, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, Mütevelli Heyet tarafından seçim yapılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı üç olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
 
Yönetim Kurulunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:
Madde 12:
Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k)Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
Denetim Kurulu:
Madde 13:
Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Bu sayı gerektiğinde mütevelli heyet tarafından artırılabilir. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
 
Vakfın Temsili:
Madde 14:
Vakfı, yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.
 
Hesap Dönemi:
Madde 15:
Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Resmi Senet Değişikliği:
Madde 16:
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

Vakfın Sona Ermesi:
Madde 17:
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığının nereye devredileceğine yasal mevzuat çerçevesinde Mütevelli Heyet karar verir. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.
 
Vakıf Kurucusu ve mütevelliler:
Madde 18:
Vakfın kurucusu Mirajans Medya İletişim Reklam Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş. olup, temsilen Yönetim Kurulu Balkanı Ahmet Özer’dir. Mütevelli heyet başkanı AHMET ÖZER’ dir. 
Vakfın Mütevellileri;
Vakıf mütevelli heyeti aşağıda adı, soyadı, TC numaraları, uyruk ve ikametgâhları yazılı olan beş kişiden oluşmaktadır.
Bunlar:
 
      Adı   Soyadı                      :
AHMET ÖZER
İLKER ÖZKAN

NURETTİN BAY
MUSTAFA TATLISU
ALİ AYVAT
 
GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Yönetim Kurulu:
Geçici Madde 1:
Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adı, soyadı, TC numaraları, uyruk ve ikametgâhları yazılı olan beş kişiden oluşmaktadır. Bunlar:
      Adı   Soyadı                                :
AHMET ÖZER
ŞÜKRÜ HIDIROĞLU
NURETTİN BAY
MUSTAFA TATLISU
ALİ AYVAT
 
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.
Tescil yetkilisi
Geçici Madde 2:
Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere kurucu Mirajans Medya İletişim Reklam prodüksiyon ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu başkanı AHMET ÖZER yetkili kılınmıştır.